avatar 7.33 2.68
0.00
100000.00
avatar

nofelet

Николай

7.02 2.58
0.00
181773.28
avatar

kotozaurus

Инна Снегирева

4.38 2.38
0.00
121595.54
avatar 5.57 2.04
0.00
100000.00
avatar 8.51 1.75
0.00
100912.94
avatar

limnade

Лана

8.23 1.66
0.00
56435.53
avatar

cruss1u5

Klaus

4.63 1.59
0.00
100000.00
avatar

MacD

Дмитрий

4.64 1.43
0.00
-858192.31
avatar 3.06 0.99
0.00
100000.00
avatar 1.48 0.97
0.00
100000.00
avatar

soroman

Роман

0.11 0.84
0.00
139250.20
avatar

urodinavanu4aya

уродка

1.88 0.69
0.00
100000.00
avatar

ezom

Владимир

1.76 0.64
0.00
100000.00
avatar 1.89 0.59
0.00
100000.00
avatar

ALee

ALex

3.38 0.55
0.00
97797.00