avatar 0.00 0.00
0
100000
avatar 0.00 0.00
0
100000
avatar 0.00 0.00
0
100000
avatar 0.00 0.00
0
100000
avatar 0.00 0.00
0
100000
avatar 0.00 0.00
0
100000
avatar 0.00 -1.62
0.00
100000.00
avatar 0.00 -1.62
0.00
100000.00